Life Members

Life Members

Prof. Gunasekara K.
Mr. Emitiyagoda S.
Mr. Weerakoon W.M.W.
Dr. Weerasena S.L.
Mr. Somasiri G.
Mr. Abeysekara S.W.
Mr. Weerakoon G.W.R.
Mr. Ratnawibushana P.H.G.S
Mr. Dayaratne P.B..
Mr. Kathriarachchi S.M.
Mr. Kodituwakkuarachchi C.
Mr. Bedga Perera
Ms. Herath M.
prof. Sivayoganathan C.
Mr. Karunatilake K.E.
Ms. Gajanayake S.
Ms. Senaratne T.S.
Mr. Roshan A.S.M.
Dr. Wickramasinghe W.M.A.D.B.
Mr. Wahundeniya K.B.
Mr. Rajakaruna G.
Mr. Jayawardhana S.N.
Mr. Abeyratne B.M.
Ms Abeysekara A
Ms. Dissanayake S.C.J
Mr. Silva N.P.C.
Mr. Imbulgoda I.W.K.
Mr. Herath H.M.S
Mr. Kitsiri O.P.
Mr. Peris Hiran
Dr. Wijeratne D.B.T.
Mr. Sakalasooriya W.
Mr. Wimalaratne Anton.
Mrs Wahundeniya Indrani
Dr. Silva Ajantha
Dr. Fonseka H.
Dr. Punyawardhana
Mr. Semasinghe S.H.M.G
Mr. Kumarasinghe H.K.M.S.
Mr. Sivaneshan R.
Mr Yasin Bawa Ikbal
Mr Karunathilake W A K
Mr. Abeygunawardhana UG
Mr. Basnayake BMPN
Mr. Kamiss TA
Mr. Karunaratne M.
Mr Kodikara KMS
Mr Pallemulla PRPY
Ms Kumararatne MJMP
Ms Deshabandu Thilinika
Ms Fernando W M K
Mr Upali Yapa
Mr S Periyasamy
Ms K N C Gunawaradane
Mr W A S Vijitha Kumara